Homeअग्निहोत्र मंत्रार्थ51. पञ्च घृताहुति १..!!

51. पञ्च घृताहुति १..!!

पञ्चघृताहुतिमन्त्रः

ओम् अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्द्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्बह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदग्नये जातवेदसे – इदन्न मम।।                              (आश्व.गृ.सू. 1/10/12)

Must Read