Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास181 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_4_41 से 50

181 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_4_41 से 50

धर्मं चरति (तत्, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/41)

प्रतिथमेति ठंश्च (तत्, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/42)

समवायान्समवैति (तत्, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/43)

परिषदो ण्यः (समवैति, तत्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/44)

सेनाया वा (ण्यः, समवैति, तत्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/45)

संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति (तत्, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/46)

तस्य धर्म्यम् (ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/47)

अण्महिष्यादिभ्यः (तस्य धर्म्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/48)

ऋतोऽञ् (तस्य धर्म्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/49)

अवक्रयः (तस्य, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/50)

Must Read