Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास178 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_4_11 से 20

178 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_4_11 से 20

श्वगणाट्ठ च (ष्ठन्, चरति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/11)

वेतनादिभ्यो जीवति (तेन, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/12)

वस्नक्रयविक्रयाट्ठन् (जीवति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/13)

आयुधाच्छ च (ठन्, जीवति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/14)

हरत्युत्सङ्गादिभ्यः (तेन, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/15)

भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् (हरति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/16)

विभाषा विवधात् (ष्ठन्, हरति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/17)

अण्कुटिलिकायाः (हरति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/18)

निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः (तेन, ठक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/19)

त्रेर्मम्नित्यम् (निर्वृत्ते, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/4/20)

Must Read