Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास165 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_51 से 60

165 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_51 से 60

व्याहरति मृगः (कालात्, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/51)

तदस्य सोढम् (कालात्, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/52)

तत्र भवः (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/53)

दिगादिभ्यो यत् (तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/54)

शरीरावयवाच्च (यत्, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/55)

दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ् (तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/56)

ग्रीवाभ्योऽण्च (ढञ्, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/57)

गम्भीराञ्  यः (तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/58)

अव्ययीभावाच्च ( यः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/59)अन्तः पूर्वपदाट्ठञ् (अव्ययीभावात्, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/60)

Must Read