Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास163 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_31 से 40

163 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_31 से 40

अ च (अमावास्यायाः, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/31)

सिन्ध्वपकराभ्यां कन् (तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/32)

अणञौ च (सिन्ध्वपकराभ्याम्, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/33)

श्रविष्ठाफाल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाऽषाढाबहुलाल्लुक् (तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/34)

स्थानान्तगोशालखरशालाच्च (लुक्, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) 4/3/35)

वत्सशालाभिजिदश्वयुक्शतभिषजो वा (लुक्, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) 4/3/36)

नक्षेत्रेभ्यो बहुलम् लुक्, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) 4/3/37)

कृतलब्धक्रीतकुशलाः तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/38)

प्रायभवः (तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/39)

उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक् (प्रायभवः, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/40)

Must Read