Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास160 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_1 से 10

160 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_1 से 10

तृतीयः पादः

युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च (छः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/1)

तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ (युष्मदस्मदोः) (4/3/2)

तवकममकावेकववचने (तस्मिन्नणि, युष्मदस्मदोः) (4/3/3)

अर्धाद्यत् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/4)

परावराधमोत्तमपूर्वाच्च (अर्धाद्यत्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/5)

दिक्पूर्वपदाट्ठञ् च (अर्धाद्यत्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/6)

ग्रामजनपदैकदेशाद ठञौ (दिक्पूर्वपदात्, अर्धात्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/7)

मध्यान्मः (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/8)

अ साम्प्रतिके (मध्यात्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/9)द्वीपादनुसमुद्रं यञ् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/10)

Must Read