Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास150 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_41 से 50

150 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_41 से 50

ब्राह्मणमाणववाडवाद्यत् (तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/41)

ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल् (तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/42)

अनुदात्तदेरञ् (तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/43)

खण्डिकादिभ्यश्च (अञ्, तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/44)

चरणेभ्यो धर्मवत् (तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/45)

अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् (तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/46)

केशाश्वाभ्यां य छावन्यतरस्याम् (तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/47)

पाशादिभ्यो यः (तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/48)

खलगोरथात् (यः, तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/49)इनित्रकट्यचश्च (खलगोरथात्, तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/50)

Must Read