Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास145 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_171 से 176

145 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_171 से 176

साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ् (जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/171)

ते तद्राजाः (जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, प्रत्ययः) (4/1/172)

कम्बोजाल्लुक् (जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, तद्राजाः, प्रत्ययः) (4/1/173)

स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च (लुक्, जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, तद्राजाः, प्रत्ययः) (4/1/174)

अतश्च (स्त्रियाम्, लुक्, जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, तद्राजाः, प्रत्ययः) (4/1/175)न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः (स्त्रियाम्, लुक्, जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, तद्राजाः, प्रत्ययः) (4/1/176)

Must Read