Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास135 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_71 से 80

135 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_71 से 80

कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि (उङः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/71)

संज्ञायाम् (कद्रुकमण्डलवोः, उङः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/72)

शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन् (जातेः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/73)

यङश्चाप् (प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/74)

आवट्याच्च (चाप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) 4/1/75)

तद्धिताः (4/1/76)

यूनस्तिः (तद्धिताः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/77)

अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे (तद्धिताः, स्त्रियाम्, प्रातिपदिकात्)  (4/1/78)

गोत्रावयवात् (अणिञोः ष्यङ् गोत्रे, तद्धिताः, स्त्रियाम्, प्रातिपदिकात्) (4/1/79)

क्रोड्यादिभ्यश्च (ष्यङ् गोत्रे, तद्धिताः, स्त्रियाम्, प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/80)

Must Read