Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास134 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_61 se 70

134 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_61 se 70

वाहः (छन्दसि, ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/61)

सख्यशिश्वीति भाषायाम् (ङीष्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/62)

जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् (ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/63)

पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च (जातेः, ङीष्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/64)

इतो मनुष्यजातेः (ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/65)

उङुतः (मनुष्यजातेः, (प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च (4/1/66)

बाह्नन्तात्संज्ञायाम् (उङः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च (4/1/67)

पङ्गोश्च (उङः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च (4/1/68)

ऊरूत्तरपदादौपम्ये (उङः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च (4/1/69)

संहितशफलक्षणवामादेश्च (ऊरूत्तरपदात्, उङः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/70)

Must Read