Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास133 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_51 से 60

133 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_51 से 60

क्तादल्पाख्यायाम् (करणपूर्वात्, ङीष्, अतः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/51)

बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्    (क्तान्तात्, ङीष्, अतः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/52)

अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा (बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तत्, क्तात्, ङीष्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/53)

स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् (वा, ङीष्, अतः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/54)

नासिकोदरौष्ठजङघादन्तकर्णशृङ्गाच्च (स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात्, वा, ङीष्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/55)

न क्रोडादिबह्नचः (स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात्, वा, ङीष्, अतः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/56)

सहन`ि वद्यमानपूर्वाच्च (न, स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात्, ङीष्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/57)

नखमुखात्संज्ञायाम् (न, स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात्, ङीष्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/58)

दीर्घजीह्नी च च्छन्दसि (ङीष्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/59)

दिक्पूर्वपदान्ङीप् (प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/60)

Must Read