Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास132 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_41 से 50

132 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_41 से 50

षिद्गौरादिभ्यश्च (ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/41)

जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद् वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायो– विकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु (ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/42)

शोणात्प्राचाम् (ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/43)

वोतो गुणवनात् (ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/44)

बह्नादिभ्यश्च (वा, ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/45)

नित्यं छन्दसि (बह्वादिभ्यश्च, ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/46)

भुवश्च (नित्यं छन्दसि, ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/47)

पुंयोगादाख्यायाम् (ङीष्, अतः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) 4/1/48)

इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुँक् (पुंयोगात्, ङीष्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/49)

क्रीतात्करणपूर्वात् (ङीष्, अतः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/50)

Must Read