Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास131 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_31 से 40

131 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_31 से 40

रात्रेश्चाजसौ (संज्ञाछन्दसोः, ङीप्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/31)

अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् (ङीप्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/32)

पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (ङीप्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/33)

विभाषा सपूर्वस्य (पत्युर्नः, ङीप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/34)

नित्यं सपत्न्यादिषु (पत्युर्नः, ङीप्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/35)

पूतक्रतोरै च (ङीप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/36)

वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः (ऐ, ङीप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/37)

मनोरौ वा (उदात्तः, ऐ, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) 4/1/38)

वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः वा, ङीप्, अतः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/39)

अन्यतो ङीष् वर्णादनुदात्तात्, अतः, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/40)

Must Read