Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास130 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_21 से 30

130 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_21 से 30

द्विगोः (अतः, ङीप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/21)

अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि (द्विगोः, अतः, ङीप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/22)

काण्डान्तात्क्षेत्रे (न तद्धितलुकि, द्विगोः, अतः, ङीप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/23)

पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम् (न तद्धितलुकि, द्विगोः, अतः, ङीप्, अनुपसर्जनात्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/24)

बहुव्रीहेरूधसो ङीष् (प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/25)

संख्याव्ययादेङीप् (बहुव्रीहेरूधसः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/26)

दामहाय्यनान्ताच्च (संख्यादेः, ङीप्, बहुव्रीहेः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/27)

अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् (ङीप्, बहुव्रीहेः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/28)

नित्यं संज्ञाछन्दसोः (अन उपधालोपिनः, ङीप्, बहुव्रीहेः, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/29)

केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च (संज्ञाछन्दसोः, ङीप्, प्रातिपदिकात्, स्त्रियाम्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/30)

Must Read