Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास113 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_151 से 160

113 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_151 से 160

शेषे लृँडयदौ (चित्रीकरणे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/151)

उताप्योः समर्थयोर्लिङ् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/152)

कामप्रवेदनेऽकच्चिति (लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/153)

संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धाप्रयोगे (लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/3/154)

विभाषा धातौ संभावनवचनेऽयदि (संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धाप्रयोगे, लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) 3/3/155)

हेतुहेतुमतोर्लिँङ् (विभाषा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/156)

इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/157)

समानकर्तृकेषु तुमुन् (इच्छार्थेषु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/158)

लिँङ् च (समानकर्तृकेषु, इच्छार्थेषु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/159)

इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने (लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/160)

Must Read