Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास108 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_101 से 110

108 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_101 से 110

इच्छा (श, स्त्रियां, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/101)

अ प्रत्ययात् (स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/102)

गुरोश्च हलः (अ, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/103)

षिद्भिदादिभ्योऽङ् (स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/104)

चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च (अङ्, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/105)

आतश्चोपसर्गे (अङ्, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/106)

ण्यासश्रन्थो युच् (स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/107

रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम् (स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/108)

संज्ञायाम् (ण्वुल्, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/109)

विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरि च (ण्वुल्, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/110)

Must Read