Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास102 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_41 से 50

102 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_41 से 50

निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः (चेः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/41)

सङ्घे चानौत्तराधर्ये (आदेश्च कः, चेः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/42)

कर्मव्यतिहारे णच्स्त्रियाम् (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/43)

अभिविधौ भाव इनुण् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/44)

आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/45)

प्रे लिप्सायाम् (ग्रहः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/46)

परौ यज्ञे (ग्रहः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/47)

नौ वृ धान्ये (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/48)

उदि श्रयतियौतिपूद्रुवः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/49)

विभाषाऽऽङि रुप्लुवोः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/50)

Must Read