Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास101 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_31 से 40

101 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_31 से 40

यज्ञे समि स्तुवः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/31)

प्रे स्त्रोऽयज्ञे (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/32)

प्रथमे वावशब्दे (स्त्रः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/33)

छन्दोनाम्नि च  (वौ, स्त्रः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/34)

उदि ग्रहः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/35)

समि मुष्टौ (ग्रहः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/36)

परिन्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/37)

परावनुपात्यय इणः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/38)

व्युपयोः शेतेः पर्याये (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/39)

हस्तादाने चेरस्तेये (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/40)

Must Read