Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास097 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_181 से 188

097 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_181 से 188

धः कर्मणि ष्ट्रन् (वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/181)

दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे (ष्ट्रन्, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/182)

हलसूकरयोः पुवः (करणे, ष्ट्रन्, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/183)

अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः (करणे, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/184)

पुवः संज्ञायाम् (इत्रः, करणे, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/185)

कर्तरि चर्षिदेवतयोः (पुवः, इत्रः, करणे, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/186)

ञीतः क्तः (वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/187)

मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च (क्तः, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/188)

Must Read