Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास096 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_171 से 180

096 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_171 से 180

आदृगमहनजनः किकिनौ लिँट् च (छन्दसि, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/171)

स्वपितृषोर्नजिँङ् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/172)

शॄवन्द्योरारुः (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/173)

भियः क्रुक्लुकनौ (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/174)

स्थेशभासपिसकसो वरच् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/175)

यश्च यङः (वरच्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/2/176)

भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपॄजुग्रावस्तुवः क्विँप् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/177)

अन्येभ्योऽपि दृश्यते (क्विप्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/178)

भुवः संज्ञान्तरयोः (क्विप्, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/179)

विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम् (भुवः, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/180)

Must Read