Homeअष्टाध्यायी सूत्राभ्यास092 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_131 से 140

092 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_131 से 140

द्विषोऽमित्रे (शतृ, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/131)

सुञो यज्ञसंयोगे (शतृ, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/132)

अर्ह प्रशंसायाम् (शतृ, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/133)

आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु (3/2/134)

तृन (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) 3/2/135)

अलंकृ`ि नराकृ प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/136)

णेश्छन्दसि (इष्णुच्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/137)

भुवश्च (छन्दसि, इष्णुच्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/138)

ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः (भुवः, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/139)

त्रसिगृधिधृषिक्षिपे क्नुः (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/140)

Must Read